`

Chi tiết tin Tin nổi bật

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024 (18.11.2023 22:29)

Từ bản “Hiến chương các nhà giáo”

Để bảo vệ quyền lợi chân chính của các nhà giáo, tháng 7/1946, Liên hiệp quốc tế các Công đoàn giáo giới được thành lập ở Pari (Pháp). Năm 1954, với nòng cốt là các nhà giáo xã hội chủ nghĩa đã nhất trí thông qua bản "Hiến chương các Nhà giáo". Hội nghị quốc tế các nhà giáo lần thứ 2 (tháng 8/1957) đã quyết định lấy ngày 20/11 hàng năm là "Ngày quốc tế Hiến chương các Nhà giáo".

Ở nước ta, ngày 20/11/1958, lần đầu tiên ngày "Quốc tế Hiến chương các Nhà giáo" được tổ chức trên toàn miền Bắc. Khi đất nước thống nhất, ngày 20/11 đã được tổ chức rộng rãi trong cả nước và dần dần trở thành ngày truyền thống của giáo giới Việt Nam.

Đến Ngày Nhà giáo Việt Nam

Để thể hiện đầy đủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với nghề dạy học và những người làm nghề dạy học, cũng như khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ giáo viên trong sự nghiệp đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa và phát huy truyền thống “Tôn sư, trọng đạo” của dân tộc; theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Bộ trưởng đã ra Quyết định số 167-HĐBT ngày 28/9/1982, nêu rõ: hàng năm sẽ lấy ngày 20/11 là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Ngày 20/11/1982, đã đi vào lịch sử Việt Nam, khi chính thức được công nhận là Ngày Nhà giáo Việt Nam; Ngày vinh danh nghề dạy học và nhà giáo, được tổ chức trọng thể trên toàn quốc, trở thành ngày hội truyền thống của các nhà giáo Việt Nam và của toàn dân quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo; Ngày cả xã hội thể hiện tình cảm, tấm lòng trân trọng tri ân đối với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo, vì những đóng góp to lớn của họ cho sự nghiệp trồng người.

Chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học

Năm học 2023 - 2024, là năm học có tầm quan trọng đặc biệt, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2023 - 2028, năm thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024), chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tiếp tục triển khải thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Tập trung tổ chức triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; rà soát, xây dựng và bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch, chương trình công tác bảo đảm phù hợp với thực tiễn, bám sát sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên và mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đại hội công đoàn các cấp đề ra.

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ sau đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đổi mới, nâng cao chất lượng việc xây dựng, ban hành nghị quyết, các văn bản chỉ đạo, điều hành của ban chấp hành công đoàn giáo dục (CĐGD) các cấp theo hướng thiết thực, ngắn gọn, khả thi, rõ mục tiêu, việc cần làm, cách thức thực hiện. Kiện toàn, củng cố, ổn định đội ngũ cán bộ công đoàn đủ về số lượng và nâng cao chất lượng ngay từ đầu nhiệm kỳ. Không ngừng đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn của BCH công đoàn các cấp; tập trung các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ); tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, của đoàn viên, người lao động.

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trong tổ chức công đoàn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý tài chính, tài sản công đoàn và quản lý đoàn viên; xây dựng hệ thống biểu mẫu báo cáo, thống kê; đảm bảo thông tin 2 chiều giữa công đoàn cấp trên và cấp dưới chính xác, kịp thời. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục; sử dụng hiệu quả các nền tảng số để thực hiện tốt công tác truyền thông; chủ động thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách mới của ngành và của tổ chức công đoàn. Chú trọng thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; chương trình giáo dục phổ thông 2018; tự chủ đại học…Quan tâm định hướng thông tin, phối hợp, xử lý hiệu quả các vấn đề về truyền thông, nhất là các vấn đề xã hội quan tâm, bức xúc để xã hội, nhân dân hiểu, chia sẻ, ủng hộ nhiều hơn đối với ngành Giáo dục.

Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ CBNGNLĐ, thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ CBNGNLĐ; chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề mới, giải pháp mới để tháo gỡ khó khăn, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBNGNLĐ.

Vận động đoàn viên, CBNGNLĐ trong ngành tích cực tự học, tự bồi dưỡng, không ngừng đổi mới công tác quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học…đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành và nhu cầu của xã hội; triển khai hoạt động hỗ trợ, xây dựng các nhóm nghiên cứu khoa học mạnh, chuyển giao công nghệ; quan tâm đội ngũ giáo viên trẻ ở các cơ sở giáo dục. Tiếp tục chủ động phối hợp, hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên để thực hiện Chương trình, SGK giáo dục phổ thông, nhất là lớp 4 và lớp 8 và lớp 11. Tiếp tục tổ chức chương trình “Đồng hành cùng nhà giáo”, hỗ trợ nâng cao năng lực cho CBNGNLĐ…

Tập trung chỉ đạo CĐGD các cấp phối hợp với chuyên môn có các giải pháp và cơ chế hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBNGNLĐ. Tích cực triển khai các hoạt động chia sẻ, động viên, chăm lo, hỗ trợ góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật, kiến thức, kỹ năng, năng lực ứng xử sư phạm… và giải tỏa những áp lực, khó khăn, cải thiện điều kiện làm việc cho CBNGNLĐ; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo với nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình đơn vị, quan tâm CBNGNLĐ vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên, vận động nguồn lực chăm lo cho CBNGNLĐ.

Tích cực phối hợp với chuyên môn xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị người lao động; đối thoại; thương lượng. Tổ chức cho đoàn viên, CBNGNLĐ tham gia góp ý, sửa đổi và xây dựng các bộ luật, văn bản quy phạm pháp luật, nhất là những nội dung liên quan đến CBNGNLĐ và các nhà trường, nhất là Luật Nhà giáo. Phát huy tối đa vai trò của công đoàn trong các hội đồng trường; chủ động tham gia quản lý đơn vị; tích cực góp ý xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch công tác, các quy chế, quy định nội bộ liên quan đến CBNGNLĐ, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức kiểm tra, giám sát về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa…xây dựng môi trường “Xanh, sạch, đẹp, an toàn”; kịp thời rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung trang thiết bị, các nội quy, quy trình làm việc an toàn; quan tâm tập huấn về công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn và cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ; chú trọng công tác chăm lo, đảm bảo quyền lợi, thực hiện đầy đủ chế độ phụ cấp độc hại và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBNGNLĐ.

Phối hợp triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động; lựa chọn, long ghép nội dung và tổ chức thực hiện một cách khoa học, thiết thực, sát hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và nhiệm vụ của ngành. Đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua: “Dạy tốt - Học tốt”  với nội hàm “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; đồng thời triển khai hiệu quả cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”…Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và lựa chọn để tuyên truyền, tôn vinh.

Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chuyên môn; tổ chức ký kết các quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chuyên môn, với LĐLĐ cấp huyện để triển khai hoạt động và thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028; huy động, vận động nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng. Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt công đoàn để lôi cuốn CBNGNLĐ nhiệt tình tham gia. Tích cực tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của chuyên môn, của cấp ủy đồng cấp nhằm góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực và kỹ năng hoạt động cho cán bộ làm công tác nữ công. Tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp để đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi chế độ, chính sách hoặc bổ sung vào thoả ước lao động tập thể nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nữ CBNGNLĐ.  Tích cực đổi mới nội dung, hình thức tập hợp nữ đoàn viên, NLĐ; đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động về giới nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, lao động nữ tham gia.

Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội V Công đoàn tỉnh, Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tập trung tổ chức các hoạt động tri ân, chăm lo cho CBNGNLĐ nhân dịp “Tháng công nhân”, Ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11” và Tết Nguyên đán 2024; vận động CBNGNLĐ tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện của ngành và của cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào văn hóa thể thao trong đơn vị, trường học; quan tâm phối hợp trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa, khuyến khích CBNGNLĐ tham gia…góp phần thúc đẩy không khí thi đua lao động sôi nổi và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, trường học.

Trọng Nhương

 


Bản in

Các tin khác

- Công văn số 1369/LĐLĐ-TG&NC, ngày 07/10/2022 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
- Công văn số 1294/LĐLĐ-TG&NC, ngày 05/7/2022 về việc triển khai "Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay Công đoàn" lần thứ II
- Đắk Nông công bố danh sách người phát ngôn cho báo chí
- Thể lệ Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”
- Thể lệ Giải Báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"
- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19
- Thể lệ Cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn"
- Trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021. rắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Kỳ thứ nhất: bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15/6/2021 kết thúc lúc 17 giờ ngày 30/6/2021.
- Công văn phối hợp tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
- Công văn số 923/CV-LĐLĐ, ngày 07/6/2021 về việc tham gia giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII
- Triển khai cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XII, Nghị quyết Đại hội XIII
- Viết bài tham gia cuộc thi” vòng tay công đoàn”
- Công điện số 06/CĐ-UBND, ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với, phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân sửu và Lễ hội Xuân năm 2021 trên địa bàn tỉnh
- Từ 10/12: Bắt đầu bình chọn bài thi Video clip thể dục giữa giờ trong trong công nhân, viên chức, lao động

video video

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Thống kê truy câp:

.Hôm nay:
.Hôm qua: 1441
.Trong tuần:
.Tất cả: