Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
5
5
8
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
7
Liên kết web
NHÀ VĂN HÓA
1.Chức năng: Nhà Văn hoá Lao động là trung tâm tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, xây dựng đời sống văn hóa cho CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn và hạt nhân trong phong trào văn hóa thể thao của CNVCLĐ; nơi thu hút đông đảo CNVCLĐ đến vui chơi, giải trí, hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, thể thao lành mạnh.
2.Nhiệm vụ:
- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương, nghị quyết của tổ chức công đoàn; tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của quê hương, đất nước, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa thể dục, thể thao, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ, lễ hội truyền thống, chiếu phim, vui chơi giải trí, sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, nghề nghiệp, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, phát triển năng khiếu tài năng của công nhân, viên chức, lao động và các loại hình hoạt động khác phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa, thể thao của mọi đối tượng quần chúng, công nhân, viên chức, lao động.
- Tổ các hoạt động bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.
- Tổ chức các hoạt động có thu trên các lĩnh vực như: Biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao, hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ, các dịch vụ văn hóa, thể thao và các dịch vụ khác không trái với các quy định của Nhà nước và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà Văn hóa Lao động để bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị và tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên của đơn vị.
- Quản lý sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển cơ sở vật chất nguồn vốn được giao. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và Công đoàn.
- Xây dựng mối quan hệ phối hợp thường xuyên với các ngành có liên quan, đặc biệt là với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Thông tin và Truyền thông để thực hiện hiệu quả công việc của mình. Hợp tác, giao lưu trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin, thể dục, thể thao với các nhà văn hóa, cung văn hóa trong hệ thống công đoàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh giao.
 
 
  • Du lịch ĐakNông
  • Tổ quốc nhìn từ biển